airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Send en ankestævning i en familieretlig sag

Send en ankestævning

Generelt 

En ankestævning er det dokument du skal bruge, hvis du vil klage over en dom, som kredsretten eller Retten i Grønland har afsagt i en familieretlig sag.

Når du klager over en dom, anker du dommen. Domme fra en kredsret eller fra Retten i Grønland skal ankes til Grønlands Landsret.

En familieretlig sag er en sag, der handler om:

 • skilsmisse
 • separation
 • forældremyndighed
 • barnets bopæl eller
 • samvær


Det er en familie sag, hvis kredsrettens eller Retten i Grønlands journalnummer begynder med bogstavet Æ.

Du kan læse mere om hvilke sager, der behandles ved domstolene på www.domstol.gl

Rådgivning om din sag 

Retten er neutral og kan ikke rådgive dig om, hvordan du bedst kan føre din sag. Retten opfordrer dig derfor til at kontakte en advokat eller retshjælpen IKIU, hvis du ønsker at begynde eller anke en retssag.

En advokat eller IKIU kan hjælpe dig med at undersøge, om du kan få betalt en advokat af staten (fri proces), og de kan rådgive dig om dine muligheder i sagen.

Klik her for at gå ind på IKIU’s hjemmeside (nyt vindue)

Klik her for at se en liste over advokater i Grønland (nyt vindue)

Betingelser og krav 

Du kan anke dommen fra kredsretten eller Retten i Grønland, hvis retten ikke er kommet frem til det resultat, som du har oplyst for retten, at du ønsker (din påstand).

Har kredsretten eller Retten i Grønland fulgt din påstand i sagen, kan du ikke anke.

Ankestævningen skal være modtaget i Grønlands Landsret inden 8 uger efter, at kredsretten eller Retten i Grønland har afsagt den dom, som du ønsker at anke. Du kan læse mere om ankefristen nedenfor under afsnittet om frister.

Du skal sende en kopi af Retten i Grønlands dom sammen med ankestævningen.

Krav til ankestævning
Retsplejeloven fastsætter kravene til en ankestævning. Hvis du bruger blanketten til ankestævningen som du finder øverst på denne side, og hvis du udfylder blanketten rigtigt, vil din ankestævning opfylde retsplejelovens krav.

Mangler din ankestævning nogle oplysninger, vil Grønlands Landsret kontakte dig og vejlede dig om, hvilke oplysninger, der mangler.

Det er vigtigt, at du får skrevet ankestævningen på den rigtige måde, og at du får præsenteret de relevante beviser for retten.

Takster 

Du skal ikke betale afgifter for at anke domme i familieretlige sager.

Send en ankestævning 

Du kan sende en ankestævning i en familieretlig sag ved at bruge en digital udfyldningsblanket.

Udfyldningsblanketten finder du øverst på denne side ved at klikke på den gule knap ”Ankestævning i familieretlig sag”. For at udfylde blanketten, skal du logge på med dit NemID.

Når du åbner den digitale udfyldningsblanket til ankestævningen, får du vejledning om, hvordan du skal udfylde ankestævningen.

Sammen med ankestævningen skal du sende:

 • kredsrettens eller Retten i Grønlands dom og
 • andre nye bilag, som ikke indgik i den sag, der blev behandlet ved kredsretten eller Retten i Grønland


Bemærk
Du skal ikke sende de bilag, der indgik i sagen, da den blev behandlet ved kredsretten eller Retten i Grønland. Grønlands Landsret indhenter disse bilag fra kredsretten eller Retten i Grønland.

Når du har udfyldt blanketten og vedhæftet Retten i Grønlands dom og andre nye bilag, som du gerne vil bruge i din ankesag, skal du klikke på ”send”. Derefter bliver din ankestævning sendt til Grønlands Landsret.

Procedure 

Forberedende retsmøde
Når Grønlands Landsret har modtaget ankestævningen, vil du og din modpart blive indkaldt til et indledende retsmøde i sagen.

Dette møde kaldes et forberedende retsmøde.

På det forberedende retsmøde, skal disse punkter afklares:

 • Parternes ønsker til sagens resultat (påstande)
 • Om parterne kan nå til enighed
 • Om der er behov for at indhente flere oplysninger til ankesagen
 • Tidspunkt for det afsluttende retsmøde (hovedforhandlingen)
 • Eventuel møde via video til hovedforhandlingen
 • Eventuelle spørgsmål fra parterne


Din modpart vil få mulighed for at komme med et skriftligt svar i sagen før det forberedende retsmøde.

På det forberedende retsmøde er det især vigtigt at få afklaret, om forældrene kan nå til enighed, om der skal indhentes nye bilag i sagen, og hvornår sagen skal hovedforhandles.

Hvis der skal indhentes nye bilag, bliver det aftalt på retsmødet, hvem der indhenter disse bilag.

På det forberedende retsmøde skal forældrene ikke forklare om, hvordan det går med børnene. Forklaringerne kommer under hovedforhandlingen, som er det afsluttende retsmøde i sagen.

Hvis forældrene bliver enige
Grønlands Landsret afslutter ankesagen, hvis forældrene indgår en aftale om de punkter, som ankesagen handler om, før Grønlands Landsret har afsagt dom.

Hovedforhandling
Kan forældrene ikke nå til enighed, holdes en hovedforhandling, hvor forældrene får mulighed for at komme med en supplerende forklaring.

Grønlands Landsret har bilagene fra sagens behandling i kredsretten eller Retten i Grønland. Grønlands Landsret kender derfor de forklaringer, der er afgivet tidligere i sagen og de bilag, der indgik i den første behandling af sagen.

Det, der skal præsenteres for Grønlands Landsret under hovedforhandlingen er først og fremmest eventuelle nye bilag og oplysninger om, hvad der er sket siden dommen fra kredsretten eller Retten i Grønland.

Tidspunkt for hovedforhandling
Er den ankede dom afsagt af kredsretten, er det landsdommeren eller landsrettens souschef, der afgør sagen.

Er den ankede dom afsagt af Retten i Grønland, skal landsdommeren ved Grønlands Landsret og 2 landsdommere fra Danmark deltage i hovedforhandlingen af ankesagen.

Der fastlægges hvert år 2 perioder i løbet af året, hvor landsretten behandler disse sager.
Forældrene får oplyst det første mulige tidspunkt for hovedforhandlingen, når sagen er klar til hovedforhandling.

Der går normalt 3 – 6 måneder fra en sag er klar til hovedforhandling og indtil hovedforhandlingen kan gennemføres.

Dommen fra Grønlands Landsret
Grønlands Landsret afsiger først sin dom, når dommen er skrevet. Forældrene får derfor først oplyst Grønlands Landsrets afgørelse, når dommen er skrevet.

I slutningen af hovedforhandlingen får forældrene oplyst, hvornår de får dommen tilsendt.

I de fleste tilfælde vil parterne modtage dommen indenfor 1 uge efter hovedforhandlingen.

Ændringer 

Når en dom er afsagt, kan den ret, der har afsagt dommen ikke ændre dommens begrundelse og resultat. Dommen kan kun ændres af en højere retsinstans.

Hvis der er skrivefejl i en dom, vil den ret, der har afsagt dommen rette fejlene, så snart de bliver opdaget.

Frister 

Grønlands Landsret skal have modtaget din ankestævning inden 8 uger efter, at kredsretten eller Retten i Grønland har afsagt dom. Det står i dommen, hvornår den er afsagt.

Modtager Grønlands Landsret din ankestævning efter, at ankefristen er overskredet, vil anken blive afvist, med mindre du ikke har haft mulighed for at indlevere din ankestævning til tiden.

Tilladelse til at anke efter ankefristen
Hvis du vil ansøge om tilladelse til at anke efter ankefristen, skal du oplyse en gyldig grund til, at du ikke har kunnet indlevere ankestævningen inden fristen.

Det er ikke muligt at beskrive alle de situationer, der kan give dig en lovlig grund til at anke efter ankefristen. Du kan for eksempel få tilladelse til at anke efter fristen, hvis du har været indlagt på sygehuset og ikke har været ved bevidsthed.

Du skal ikke forvente, at du vil få tilladelse til at anke efter fristen, hvis du har glemt fristen, eller hvis du har haft for travlt med andre opgaver.

Når sagen er begyndt, kan Grønlands Landsret sætte nye frister for aflevering af dokumenter. Grønlands Landsret fastsætter også tidspunkterne for retsmøderne.

Afvisning af ankestævning
Hvis du ikke overholder fristerne eller ikke møder til et retsmøde, kan landsretten afvise din anke.

Hvis din anke afvises, afslutter Grønlands Landsret ankesagen.

Har din modpart anmodet Grønlands Landsret om at ændre Retten i Grønlands dom, kan Grønlands Landsret tage stilling til din modparts anmodning selvom din anke bliver afvist.

Klage 

Grønlands Landsrets domme kan kun ankes til Højesteret, hvis Procesbevillingsnævnet giver tilladelse. Procesbevillingsnævnet giver kun tilladelse til anke, hvis sagen er principiel.

En sag kan være principiel, hvis:

 • den handler om et spørgsmål, som Højesteret ikke har behandlet tidligere, og
 • afgørelsen kan få betydning for andre end parterne i sagen


Hvis du vil ansøge om tilladelse til at anke Grønlands Landsrets dom til Højesteret, skal du sende din ansøgning til Grønlands Landsret, postboks 1040, 3900 Nuuk eller til Procesbevillingsnævnet Store Kongensgade 1-3, 2., 1264 København K

Din ansøgning om tilladelse til at anke Grønlands Landsrets dom til Højesteret skal være modtaget i Grønlands Landsret eller i Procesbevillingsnævnet senest 8 uger efter, at Grønlands Landsrets dom er afsagt. Der står i Grønlands Landsrets dom, hvornår den er afsagt.

Klik her for at gå ind på Procesbevillingsnævnet’s hjemmeside (nyt vindue)

Lovgivning 

Læs også

Ikiu: www.ikiu.gl
Advokatnøglen: www.advokatnoeglen.dk
Procesbevillingsnævnet: www.domstol.dk/procesbevillingsnaevnet/
Grønlands Landsret
Jens Kreutzmannip Aqq. 5
3900 Nuuk

Telefon: 36 39 00
E-mail: post@landsret.gl
Hjemmeside: www.domstol.gl