airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmesterens nytårstale 2020

I sin nytårstale kommer borgmester Palle Jerimiassen blandt andet ind på prioritering af arbejdet for de svage i samfundet og børnene, kompetenceudvikling af personalet i kommunen, udfordringer med manglende arbejdskraft, udfordringerne ved den langsommelige udvikling i yderområderne og meget mere.
9. januar 2020

Jeg ønsker Jer alle seere et godt nytår og håber, at I alle er kommet rigtigt godt ind i det nye år.

Vi vil fortsætte med at arbejde for en lysere fremtid for vores børn. Vi vil gøre store anstrengelser for at nå det mål, som vi besluttede at prioritere i forbindelse med etableringen af den nye kommune. 

At investere i mennesket er det samme som at investere i fremtiden. Der er stor aktivitet i kommunen, og vi ser lysere på fremtiden.

Skolerne i Avannaata Kommunia er en væsentlig rigdom for befolkningen. Vi sætter også stor pris på, at én skole skal være et trygt og lærerigt sted. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at ansætte socialrådgivere til skolerne for at styrke området. Formålet er også, at man på den måde kan sikre sig, at der sættes ind hos de relevante skoleelever på et tidligere tidspunkt. Vi har udfordringer i forbindelse med kvaliteten af vores skoler. Vi har nu afsat midler til køb af I-Pad til vores skoler. På denne måde vil vi styrke elevernes interesse og lyst til at gå skole.

I forbindelse med det allersidste kommunalbestyrelsesmøde blev der afsat 10 mio. kr. oven i allerede afsatte midler til Forvaltningerne for Læring og Familie.

Vi arbejder alle hårdt for børnenes rettigheder, hvor vi bruger kræfter og penge på det, og dette arbejde vil fortsætte uden formindsket kraft. Vi skal huske på, at et barn trods alt er et barn. Når vi italesætter børnenes rettigheder, kan vi ikke undlade at italesætte børnenes pligter og grænser. Vi skal gøre det klart for børnene og forældrene, at barnet ikke gøres til en bestemmende person. Vi må løbende gøre dette klart, da det er en del af vores kærlighed til barnet. Hvis vi ikke støtter forældre og andre der er opdragere fuldt ud, vil det sætte store begrænsninger på den nødvendige støtte og hjælp til børn, der har brug for dette.

Der foretages fortsat undersøgelse af hvilke problemstillinger, vi står overfor. Resultaterne af disse undersøgelser skal vi bruge til at udforme løsningsmodeller.

Om vi er folkevalgte eller embedsmænd, vil vi fortsætte med at prioritere vores arbejde for de svage i samfundet og børnene.

Det er vigtigt, at vi får vores ældre mere involveret i vores samfundsliv. De er jo en del af vores rigdom. Det er heldigvis sådan, at børnene og de unge er begyndt at blive mere engagerede omkring de ældre. De ældre er meget glade for sådanne initiativer. Vi må styrke disse initiativer og udnytte de ældres livsrigdomme til glæde for alle.

Det er meget vigtigt, at kommunens medarbejdere er trygge ved deres arbejde. Det er også vigtigt, at de løbende får efteruddannelser og redskaber, således de kan løfte de opgaver, der bliver stillet på en tilfredsstillende måde.

Derfor vil der i år blive gennemført et planlagt og veltilrettelagt efteruddannelsesprogram for vores personale, som både sætter fokus på en jobmæssig og personlig udvikling.

Intet er let. Især efter etablering af den nye kommune har vi været igennem en turbulent tid, hvor der har haft stor udskiftning af chefgruppen.

Disse forhold er uundgåelige og sket under kommunens forandringsproces, hvor en reorganisering og søgen efter en ny optimal organisering har fundet sted. Vi har lært af processen. Kommunalbestyrelsen har under denne proces fastholdt sine fælles målsætninger.

De fem partier har ikke altid været enige, men vores styrke ligger i, at vi har tillid til hinanden. Dette er et godt udgangspunkt for at nå vores fælles mål, og er den bedste styrke vi har som folkevalgte.

Jeg vil benytte denne lejlighed til at takke personalet, som – uanset de store udfordringer – har løst driftssituationen og deres pligter på en god måde.

Jeg vil desuden takke borgerne i Avannaata Kommunia, hvor vi har stærke familier som er med til at løfte og hjælpe de svagere medborgere i kommunen.

Alle kommunens arbejdspladser efterlyser stabile, loyale og gode medarbejdere. Der er ingen arbejdsløshed i kommunen, og alle der ønsker en stabil arbejdsplads er på arbejde. Dette er vi glade for som kommune. Kommunens største udfordring i forbindelse med udviklingen er den manglende arbejdskraft.

Her og nu er kommunens udvikling på højeste stade. Jo tættere på vi kommer til en kommende atlantlufthavn jo oftere bliver der taget initiativer til erhvervsudvikling af vores egne borgere . Det er vi meget stolte af.

Det er hensigten, at der sker en erhvervsudvikling af den nordlige del af kommunen i fortsættelse af den kommende atlantlufthavn. Her tænker jeg især på, at erhvervsudviklingen sker indenfor fiskeri- og turismesektorerne. Sideløbende med dette må der også ske udvikling af levevilkårene.

Vi må som kommunens forvaltere indrømme, at der ikke finder en udvikling sted i alle dele af kommunen. Især sker udviklingen alt for langsomt i yderdistrikterne. Årsagerne til situationen er blandt andet yderdistrikternes ufremkommelighed og for høje håndværkerpriser, fordi håndværkerne har travlt med opgaver andre steder, og fordi de mangler arbejdskraft.

Kommunalbestyrelsen har ellers taget beslutninger om byggerier i yderdistrikterne, men på grund af den ovennævnte situation er opgaverne desværre ikke igangsat.

Vi arbejder hårdt på at styrke vores kommune.

Kommunen giver store økonomiske bidrag til landets økonomi. Hvis dette udvikles, vil det give et endnu større bidrag til vores borgere i resten af landet.

Kommunens nuværende økonomiske situation er god. Men hvis vi skal opfylde alle vores fremtidige udfordrende økonomiske målsætninger og pligter – uden at servicering af borgerne forværres -  må kommunens økonomi stabiliseres mere. For at imødekommende denne udfordring arbejdes der nu på en økonomisk reform, som tager udgangspunkt i en anderledes budgetterings- og styringsform, som indeholder en bredere prioritering og flerårig budgettering.

I den nordlige del af landet er der godt fiskeri, hvor borgerne har brug for bidrag til udvikling af området. Derfor er det tvingende nødvendigt, at regeringen giver økonomisk bidrag til erhvervsudviklingen indenfor fiskeriet i den nordlige del af landet.

Vandforsyning, dag- og natrenovation, børneinstitutioner m.v. er fremtidige investeringer for en bedre økonomisk udvikling af landet, men desværre er opmærksomheden fra regeringen alt for lille. Dette vil vi gerne ændre på ved et samarbejde.

Besejlingsforholdene nord for Ilulissat er alt for dårlige, uanset om det er sommer eller vinter. Det er utroligt nedslående, at regeringen aldrig tager initiativ til at forbedre forholdene selvom disse forhold er velkendte for alle.

I det kommende år er det vores krav, at landets økonomiske ansvarlige er mere opmærksomme på forholdene, uanset hvor du er i landet.

Turisterhvervet udvikler sig godt indenfor erhvervssektoren. For at styrke en endnu bedre udvikling indenfor turismen, arbejder vi på at etablere et turistselskab.

Selvom vi er taknemmelige for alle de ankomne krydstogtskibe, kan man stille spørgsmålstegn ved den økonomiske gevinst heraf.

Vi må stile efter en ankomstrytme, som tager hensyn til bæredygtighed. Jeg er enig med forslaget fra Turistrådet i Ilulissat, om at der må ankomme 1 krydstogtskib per dag med højst 1000 passager om-bord.

Turisme er godt for kommunen, men der er også en kommunal omkostning forbundet med det. Det er derfor betænkeligt, at turisternes miljøbelastning kun er et kommunalt økonomisk anliggende.

Det er nødvendigt, at turisterne bidrager økonomisk til deres miljøbelastning. Unesco i Ilulissat arbejder således på, at turisterne betaler fra 2020.

Fiskeriet er endnu vores vigtigste erhverv, og det er højst sandsynligt, at dette vil fortsætte.

I fortsættelse af Fiskerikonferencen har vi i kommunen igangsat et arbejde omkring retningslinjer for garnfiskeriet af hellefisk. Dette sker i tæt samarbejde med fiskerne og indlandsstederne.

Der sker et stort udviklingsarbejde indenfor indhandlingsstederne – især ved Upernavik.

På den anden side må der gøres noget ved, at jollefiskernes muligheder for at fiske er så ustabil. Med henblik på at få ordnede forhold vil vi drøfte sagen med alle de berørte parter. Det er nødvendigt med en konference eller en anden form for arrangement. De indhandlede fisk fra vores fiskere bør også forarbejdes endnu mere i kommunen, således disse får større værdi ved afsætningen.

Kapaciteten i indhandlingsstederne i vores kommune bør udnyttes endnu bedre. Leveringen af fisk i indhandlingsstederne bør forbedres – ikke ved begrænsninger men ved mere fleksible løsninger.

Manglende uddannelsessted for vores fiskeri må bringes i orden, da det er helt nødvendigt med et uddannelsessted for vores lands hovederhverv også for at manifestere vigtigheden heraf.

Med henblik på at forbedre forholdene for vores syge og handicappede medborgere, har vi nu etableret en konkret aftale med Sundhedsvæsenet.

I tæt samarbejde med Sundhedsvæsenet og Politiet analyserer vi, hvilke udfordringer vi står overfor. Formålet er, at vi på denne vis gerne vil opnå at få bedre redskaber til vores indsatser i forebyggelsesområdet.

Vi bruger fortsat mange ressourcer på vores udfordringer indenfor socialområdet. Vi kæmper hårdt for at få forbedrede forhold i området.

Hvis der skal ske en mærkbar forandring, er det helt nødvendigt, at vores borgere i deres respektive bosteder føler ejerskab.

Vi har tidligere erfaret, at vi som kommune har utroligt svært ved at løfte og gennemføre forbedrings-tiltag, hvis vores medborger ikke føler ansvar eller ejerskab dertil.

Vi kan ikke forandre et menneske. Det er mennesket selv, der alene kan forandre sig. Det er vigtig for os alle hele tiden at have målsætninger, og vi vil gerne som kommune bidrage ved at rammesæt-te.

Det er os selv, der skal have kræfter til at tage fat på vort eget livs udfordringer, således vi kan få et godt liv. Jeg håber, at du er med på det.

Accept mellem folk – accept af forskelligheder hos folk – folk der er mindrebemidlede, har en anden tro, homoseksuelle, er tidligere dømte  - er det nødvendigt ikke at udstøde folk – det er kun spørgsmålet om at man ikke tilsidesætter landets ret og love, da disse er fundamentet for vores rettigheder. 

Jeg vil på vegne af Avannaata Kommunia ønske Jer et godt nytår. Jeg ønsker Jer og jeres familier tillige et fredeligt og godt helbred. Jeg glæder mig til vores fortsatte samarbejde og tak til Jer alle.

https://youtu.be/9oiX7TPoOJ0