airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 4, ”Campusområdet”, Ilulissat

21. januar 2020

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 20.01.2020, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.
 
Kommuneplantillæggets formål:
Formålet med dette kommuneplantillæg er at sikre at ny bebyggelse opføres i samspil med eksisterende bebyggelse og terrænet, samt at sikre områdets anvendelse til centerformål til offentlige institutioner, kultur- og fritidsformål, kollegier samt boliger.
 
Helt konkret skal planen udmønte Selvstyrets projekt for kollegiebebyggelse så det stemmer overens med hvad, der fra Selvstyrets side er besluttet at opføre.
 
Planen udlægger desuden nye byggefelter til tæt-lav boliger, så boligudbuddet i Ilulissat gøres lidt større og mere varieret.
 
Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Hent kommuneplantillægget her: KPT4.pdf