airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fornyet høring: Bygdeplan for Qeqertat

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 til boligformål, centerformål og erhvervsområder er fremlagt i offentlig høring i perioden: 11.06.2020 til og med 23.07.2020.
11. juni 2020

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3: http://kommuneplania.avannaata.gl/download/kpt_1830_forslag/kpt_3_rev_forslag_bygdeplan_qeqertat.pdf

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillæggets primære formål er at udlægge nye delområder, hvor der placeres byggefelter til boliger, erhvervsformål og centerformål. Så Qeqertat i fremtiden kan udvikle sig i takt med erhvervsgrundlagets udvikling. Flere delområder ændre grænser fra eksisterende delområder, så der opnås en god helhedsplanlægning i Qeqertat.

Forslaget har tidligere været udsendt i høring og er blevet revideret på baggrund af de indkomne hørringssvar. Følgende dele af forslaget er ændret:

• Afgrænsningen af delområderne
• Udlægning af byggefelter
• Overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde E03 (tankanlægget) er tilføjet
• Detaljerede bestemmelser for delområde A01(boligområde) er taget ud
• Bestemmelser for klausulerede zoner er rettet
• Mindre redaktionelle rettelser

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside: http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/

eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtage endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 23.07.2020.