airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 21, der muliggør anlæggelsen af en ny modtagestation i Uummannaq, er vedtaget

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 21.10.2020, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.
21. oktober 2020

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 21.10.2020, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål

Avannaata Kommunia har igennem det seneste år gennemført et pilotprojekt i Uummannaq, hvor en ny metode til håndtering af forbrændingsegnet dagrenovationsaffald er blevet afprøvet og undersøgt. Ved at udlægge et nyt delområde til opførelse af en modtagerstation, kan der skabes mulighed for en mere optimal og fremtidssikret håndtering af affaldet.
Modtagestationen skal rumme maskinelt udstyr til sortering, presning og emballering af affald, således at genanvendeligt affald kan sorteres fra og sendes videre til genanvendelse. Derudover skal modtagestationen have tilhørende mandskabsfaciliteter som frokoststue og omklædning.
Delområdet kan desuden anvendes til forbrændingsanlæg, skibskirkegård og oplag af metalskrot. Der lægges dog op til en nødvendig oprydning af området, som også i dag fungerer som skibskirkegård. Kommuneplantillægget giver også mulighed for etablering af f.eks. pontonbroer eller opfyldning af søterritoriet.

Kommuneplantillæg nr. 21: http://kommuneplania.avannaata.gl/download/kpt_1830_ob/kpt21_uum_e10_modtagestation_ob.pdf