airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Valgret til Inatsisartut

For at kunne stemme til Inatsisartutvalget skal du været optaget på valglisten.
1. marts 2021
Betingelserne for at blive optaget på valglisten er:
a) man skal have dansk indfødsret,
b) man skal være fyldt 18 år senest på valgdagen,
c) man skal have fast bopæl i Grønland på valgdagen, og umiddelbart forud for valgdagen have haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder, og
d) man må ikke være umyndiggjort
Valgbestyrelsen optager dog efter særlig begæring visse personer på valglisten. Det gælder personer som ikke opfylder bopælsbetingelsen i c) jf. § 24. Det drejer sig om følgende personer, der midlertidigt har taget ophold uden for Grønland, og disse personers samlevende ægtefæller, hvis personerne i øvrigt opfylder førnævnte betingelser a)-d):
1. Personer, der opholder sig uden for Grønland i uddannelsesøjemed.
2. Personer, der opholder sig uden for Grønland af helbredsmæssige grunde.
3. Personer, der opholder sig i Danmark i forbindelse med udførelse af hvervet som folketingsmedlem valgt i Grønland.
4. Personer der opholder sig i udlandet som repræsentant for Grønlands Selvstyre.
5. Personer, der opholder sig uden for Grønland og som i henseende til tilknytning til Grønland ganske må sidestilles med de under 1-4 nævnte personer.
De nævnte personer og ægtefæller kan dog kun optages på valglisten, hvis de forud for fraflytningen har været tilmeldt folkeregistret i Grønland i mindst 2 år. Ugifte samlevende sidestilles som samlevende ægtefæller hvis de inden udrejsen har etableret et ægteskabslignende samlivsforhold.
Hvis du ikke har fast bopæl i Grønland, men opfylder ovenstående krav, skal du anmode om optagelse på valglisten for at bevare din stemmeret. Dette gøres ved at udfylde denne blanket, og sende den til avannaata@avannaata.gl

Anmeldelse af kandidater
I henhold til valglovens § 13-17 kan valgberettigede personer opstille til Inatsisartut for et parti, som enkeltkandidater eller som enkeltkandidater i kandidatforbund.

Kandidater der opstiller for et parti
Partiernes kandidatanmeldelen skal indleveres til kommunens valgbestyrelse (Ikke til den lokale afstemningsleder) senest den 16. marts kl. 12.00.
Et parti kan højst opstille dobbelt så mange kandidater til Inatsiartut. Det vil sige, at hvert parti kan højest opstille 62 kandidater.
- Partiernes Kandidatanmeldelse til Inatsisartutvalg: Hent blanket 

Kandidater der opstiller uden for et parti
Kandidatanmeldelser som enkeltkandidater eller som enkeltkandidater i kandidatforbund skal indleveres til kommunens valgbestyrelse (Ikke til den lokale afstemningsleder) senest den 16. marts kl. 12.00. For at stille op uden for et parti kræver det mindst 40 stillerunderskrivere.
- Kandidatanmeldelse til Inatsisartut udenfor partierne: Hent blanket

Anmeldelse af et nyt parti
Partier der på dagen for udskrivelse af valget ikke er repræsenteret i Inatsisatut, og som ønsker at at opstille til valget til Inatsisartut, skal indsamle 936 vælgererklæringer, som opfylder §12 i Valgloven.
I henhold til valglovens §12, atk.4 skal anmeldelse af er parti være vedlagt erklæringer fra de vælgere der anmelder partiet. Erklæringerne skal indeholde oplysning om vælgernes fulde navn, fødselsdato og bopæl samt være underskrevet og dateret vælgerne personlig. Erklæringen skal endvidere være påført vedkommendes folkeregisterførers attestation af, at vælgerne opfylder betingelserne for valget til Inatsisartut.
Erklæringer, der er udstedt et år eller mere før anmeldelse, kan ikke medregnes. Det samme gælder erklæringer fra vælgere, der deltager i anmeldelse af mere end et parti.

Anmeldelse af et nyt parti skal indleveres senest tirsdag den 2. marts 2021.
- Anmeldelse af et nyt parti: Hent blanket

Anmeldelser af kandidater og nye partier til Inatsisartut skal ske ved indlevering til kommunens valgbestyrelse i papirform eller via mail på avannaata@avannaata.gl

Afstemningssteder
Afstemningssteder og afstemningsledere i Avannaata Kommunia finder du her: Hent listen