airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmesterens tale til kommunalbestyrelsen

17. maj 2021

Tak skal I have.

Tillykke til dig og din familie, fordi du er valgt ind i kommunalbestyrelsen.

I, der er valgt ind i kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia, kommer til at have travlt. Denne kommune, hvor der er så store afstande mellem byerne og bygderne, er der masser af forskellige udfordringer, der skal arbejdes med. Og vi er dem, der – uanset hvor du bor – vil løfte disse opgaver sammen med dig, sådan du kan leve trygt i dit hjem.

Kommunen er en enhed og inviterer jer alle til et samarbejde. Vi vil med denne ånd have vores samarbejde.

Selvom at det er ved at være lang tid, hvor vi har ventet på at blive indsat i de forskellige poster i kommunalbestyrelsen, viser dette bare, hvor stor kommunen er - geografisk set. Fra Ilimanaq til Siorapaluk er afstandene meget store, og forholdene er meget forskellige. Alle steder er der behov for udvikling. Dette store behov for udvikling kan vi ikke løfte alene som kommune, derfor skal vi bede den centrale regering Naalakkersuisut om hjælp til denne udvikling. Det er derfor nødvendigt, at vi som kommune skal skabe en god dialog med Naalakkersuisut.

Demokratiet skal være en forudsætning for, at alle skal kunne udtrykke sig, og skal være medbestemmende for, hvordan udviklingen i kommunen skal være. Der skal ske en fornyelse i ”Lokal Udvalgenes” sammensætning i de ydre distrikter, således beboerne for eksempel kan være mere trygge ved udpegning af repræsentanter.

Vi skal sørge mere for, at den økonomiske udvikling, der sker i kommunen, også bliver et aktiv for hele kommunen, således at denne kan understøtte en positiv udvikling for alle kommunens borgere.

Til yderdistrikterne skal vi lave en årelang tidsplan, der rækker 10 år frem. Denne skal vi gøre i stedet for den nuværende dårlige, årlige bevillingsordning. I stedet for denne planlægningsmetode skal vi i stedet gå over til en mere projektorienteret tilgang, hvor vi afsætter midler til projekter, der rækker flere år frem.

Hvis vi skal fastholde og udvikle vores vejforsyning, affaldshåndtering, natrenovation, boligforsyning og i det hele taget vores samfundsopbygning, er det nødvendigt, at vi skal kunne udvikle vores erhvervsudvikling.

 

I vores kommune skal vi i de næste årtier have en mærkbar positiv udvikling i vores miljøhåndtering. Vi vil gøre en ekstraordinær indsats for at affaldshåndteringen i byer og bygder håndteres miljørigtigt.

Vi har ventet længe, men lufthavnen i Ilulissat er lige ved at være dér nu. Når lufthavnen står der, vil der blive udarbejdet planer for hvert eneste sted i kommunen omkring, om hvordan vi alle bedst kan få mest nytte af lufthavnen.

I alle byer er der behov for erhvervskonsulenter for at kunne fremme erhvervsudviklingen. Vi vil i denne valgperiode arbejde for at realisere, at der alle steder i kommunen forefindes erhvervskonsulenter.

I de kommende år vil der helt sikkert ske en stor udvikling indenfor turisterhvervet. Vi skal fremme, at hjemmehørende bliver mere involveret i turisterhvervet. Dette vil ske ved efteruddannelser og ved at udvikle muligheder i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Jeg vil i det følgende illustrere vores fælles og største målsætning om at fremme børnenes vilkår.

Børnenes største ønske er, at være sammen med sine forældre. Det er derfor nødvendigt, at forældrene involveres, når børnene skal placeres udenfor hjemmet. Ved blandt andet ved nødvendige efteruddannelser skal der etableres et system, der forbereder børnene og de unge til, at de med tiden kan vende hjem til deres forældre. 

Jeg vil gerne pointere, at vi vil ekstraordinært arbejde for at fremme omsorgen af børn, der har særlige behov.

Problemer i familien hænger ofte sammen med boligproblemer. Vi skal boligforsyne alle de steder, hvor der sker en udvikling. Vi skal særligt fremme byggeriet af ungdomsboliger, herunder skal vi prioritere ungdomsboliger til unge med børn. Erhvervslivet skal særligt tage mere ansvar på dette område.

Kultur og idræt er sunde beskæftigelser. Disse områder skal derfor udvikles. Dette vil blandt andet ske ved en ansættelse af en kultur- og idrætskonsulent.

Generelt skal vores omsorg af vores borgere - især overfor for vores børn og unge -forbedres ved at bruge vores ressourcer på en bedre og bredere måde. Dette skal vi opnå ved en reorganisering, hvis formål er, at børnene og forældrene sammen kan udvikle sig positivt.

Vi har brug og behov for vores ungdom. Vi skal synliggøre de unge, som ikke er kommet videre med deres uddannelser eller lignende og hjælpe dem på vej. Som samfund har vi brug for ungdommen.

Vi skal fremme fritids- og sundhedsområdet. Vi skal derfor gøre en ekstraordinær indsats indenfor fritidsområdet for at fremme, at folk kommer til at leve sundere. 

Når det går godt for fiskeriet, bliver vores kommune rigere af det. For at fremme fiskerierhvervet endnu mere, vil vi gerne invitere fiskernes organisationer til et tæt samarbejde. Vi opnår større resultater ved sådant et samarbejde. Vi vil gerne udvikle lokaler, blandt andet til slædesnedkerier, bådværfter og vodbinderier – alt disse til brug for vedligehold af fiskernes redskaber.

I forbindelse med lovgivningsarbejder indenfor fiskerierhvervet vil Avannaata Kommunia i tæt dialog med de respektive organisationer udarbejde høringssvar.

Der skal ske en revurdering af de lokale vedtægter indenfor fiskeri- og fangererhvervet, som sikrer en lokal forankring.

Der skal ske en revurdering af vedtægterne indenfor hellefiskeriet, særligt skal vedtægterne der omhandler Diskobugtområdet og bugten af Uummannaq færdigudarbejdes.

Der skal etableres fiskeriråd.

Der skal fortsat reserveres midler til rengøring ved fiskesteder.

Vi vil i kommunen i samarbejde med indhandlingsstederne arbejde for, at fiskerierhvervet giver endnu større gevinst for samfundet.

Indenfor skole- og børnepasningsområdet har vi fortsat et stort arbejde, vi skal have løst. Der er mange skoler, der trænger til renovering, ligesom vi skal have løst det store efterslæb, der er indenfor børnepasningsområdet. Vi skal have løst problemerne ved en god planlægning, der bygger på en konkret analyse af forholdene de forskellige steder, som skal resultere i en nøje prioritering. 

I vores vidtstrakte kommune kan vi ikke mere undvære internettet. Vi skal derfor bruge dette til at udvikle fjernundervisningen endnu bedre. For skoleklasserne 7. til 10. klassetrin skal der også undervises i håndværksfag, således elever - der er mindre bogligt stærke - kan få en bredere og mere relevant undervisning. 

Vi vil fortsætte med at arbejde, for at forbedre vilkårene for vores ældre borgere. Vi vil særligt arbejde for, at de ældre får mere økonomisk støtte. Vores efterslæb af alderdomshjem og ældreboliger skal vi have løst ved en god planlægning, der bygger på en konkret analyse af forholdene de forskellige steder, som skal resultere i en nøje prioritering. 

Vi vil gerne udvikle kommunen til at være et sted, som alle borgerne er glade for at være i. Vi vil derfor invitere alle jer borgere til at deltage i denne udvikling af vores kommune. Det er kun på denne måde, at vi kan udvikle en nærværende og involverende kommune, som servicerer sine borgere på bedste vis.

Lad os alle samarbejde. Det er kun på denne vis, at kommunen opnår de bedste resultater.

Tak skal I have.