airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 14: Ledige byggefelter i Ilulissat

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 30.06.2021, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.
30. juni 2021

Kommuneplantillæggets formål
Kommuneplantillægget fastlægger nye overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde C24, for at muliggøre bebyggelse til offentlige formål som politistation, institution, offentlig administration, butik og hotel. Derudover udlægger kommuneplantillægget enkelte byggefelter til boliger (tæt-lav boligbebyggelse).
Kommuneplantillæg nr. 14: https://kommuneplania.avannaata.gl/media/3448/kpt-14_ilu-c24_endelig.pdf


Kommuneplantillægget afviger fra det tidligere offentliggjorte forslag på følgende punkter:

• Byggefelt 1(hotel) kan også anvendes til offentlig administration. Byggefeltet kan anvendes til hotel, hvis behovet for ny bebyggelse til offentlig administration bortfalder eller opfyldes på anden vis. Byggefeltet vil i så fald blive annonceret som ledigt. Bygningshøjden fastholdes på maks. 15 meter, men etageantallet er fjernet.
• På byggefelt 2 (politistation) er der mulighed for at udføre bebyggelse med asymmetrisk sadeltag. Den maksimale kipkote for byggefeltet er hævet med 1 meter og terrænkoten med 0,5 meter.
• Bebyggelsens ydervægge må også fremstå som naturligt patinerede eller med transparent træbeskyttelse.
• Byggefelt 5, 6 og 7 (boliger) er justeret lidt med hensyn til størrelse og placering samt placering af tilhørende p-pladser.
• Grundet delområdets beliggenhed ved drikkevandssøen er der tilføjet forskellige betingelser for byggeri og anlæg for at undgå forurening af søen. Af samme årsag er byggefelt 1 gjort lidt mindre og tilhørende p-pladser er flyttet, så de ikke ligger direkte op ad grænsen til beskyttelseszonen for søen.

Ledige byttefelter
Samtidigt bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til de ledige byggefelter. Byggefelt 3 (butik) og byggefelt 4 (institution) annonceres ledige i 6 uger i henhold til kommuneplanens bestemmelse §5.3 om ledige byggefelter til erhvervs- og institutionsformål. Byggefelt 5, 6 og 7 (boliger) annonceres ledige i 3 uger i henhold til kommuneplanens bestemmelse §5.2 om ledige byggefelter til boligformål.

Tids- og aktivitetsplan
30.06.2021: Fra og med denne dato kan der indsendes arealansøgninger til byggefelterne.
21.07.2021: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger til byggefelt 5, 6 og 7.
11.08.2021: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger til byggefelt 3 og 4.
Hvis der indkommer flere kvalificerede ansøgere til samme byggefelt, vil det gennem lodtrækning blive afgjort, hvem der får arealtildeling.
Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er