airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28, Tinussaraaq, Ilulissat

I forbindelse med anlæggelse af lufthavnsudvidelsen i Ilulissat er der behov for et større areal til deponi af havbundssedimenter. Den nye landingsbane vil delvist blive anlagt på havbund, derfor er det nødvendigt at fjerne en stor mængde havbundssedimenter, for at få fast grund at anlægge landingsbanen på.
17. december 2021
Kalaallit Airports ønsker at placere havbundssedimenterne i et deponi på en landtange, som grænser op til anlægsområdet for den nye lufthavn. Området har hidtil været udlagt til erhvervsformål (Delområde 1200-B10), og henligger i dag ubebygget i naturtilstand, med undtagelse af enkelte hytter.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 17.12.2021 til og med 16.02.2022.

Kommuneplantillæggets formål
Kommuneplantillæggets primære formål er at muliggøre deponi af overskudsjord i form af opgravet sediment fra havbunden i forbindelse med anlægsarbejdet for den nye lufthavn.

Med kommuneplantillægget ændres delområdets anvendelse til tekniske formål. Det nye delområde, 1200-E07, skal anvendes til deponering af havbundssedimenter i forbindelse med anlægsarbejdet, samt etablering af søredningstjeneste for lufthavnen.


Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28: https://kommuneplania.avannaata.gl/media/3992/kpt-for-e07-tinussaraaq-forslag.pdf


Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ ) eller pr. mail til plania@avannaata.gl .  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 16.02.2022.