airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 32, Centerområde syd for drikkevandssøen, Ilulissat

Nyt forslag til kommuneplantillæg opdaterer det gældende plangrundlag for Delområde 1200-C24, som blev vedtaget i 2021.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 32 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 19.05.2022 til og med 30.06.2022.
19. maj 2022

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 32

Kommuneplantillæggets formål

I forbindelse med etableringen af en kommunal daginstitution i området, er det nødvendigt at ændre lidt på placeringen af den udlagte adgangsvej til institutionen, det udlagte byggefelt samt de tilhørende arealer til legeplads og parkeringspladser.

 

Samtidig skaber kommuneplantillægget også mulighed for, at en offentlig heldagsskole kan placeres i delområdet, så eleverne vil kunne benytte sig af institutionens legeplads.

Disse ændringer betyder at tre mindre byggefelter til boliger, som ikke er udnyttet, udgår af bebyggelsesplanen.

Kommuneplantillægget ændrer ikke de øvrige byggefelter i delområdet, som fortsat kan anvendes til politistation og hotel i samme omfang og med samme placering som hidtil.

 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen, skal de være kommunen i hænde senest den 30.06.2022.