airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 32 for centerområde syd for drikkevandssøen, Ilulissat, er vedtaget.

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 20.12.2022, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.
20. december 2022

Download Kommuneplantillæg nr. 32

Kommuneplantillæggets formål
Dette kommuneplantillæg opdaterer det gældende plangrundlag for Delområde 1200-C24, som blev vedtaget i 2021.

Kommuneplantillæggets primære formål er at muliggøre opførelse af ny bebyggelse til centerformål ved at fastlægge overordnede og detaljerede bestemmelser for delområdet, så den videre byudvikling af Ilulissat kan ske mod nord.

 

Bebyggelsesplanen er justeret, således at der udlægges fire byggefelter inden for delområdet, som må rumme fælles formål som politistation, institution og heldagsskole samt bymæssige funktioner som hotel o.l.

 

Ledigt byttefelt
Samtidigt bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til det ledige byggefelt: Byggefelt 1 (hotel) annonceres ledigt i 6 uger i henhold til kommuneplanens bestemmelse §5.3 om ledige byggefelter til erhvervs- og institutionsformål.

 

Tids- og aktivitetsplan
20.12.2022: Fra og med denne dato kan der indsendes arealansøgninger til byggefeltet.

07.02.2023: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger til byggefeltet.

Hvis der indkommer flere kvalificerede ansøgere til samme byggefelt, vil det gennem lodtrækning blive afgjort, hvem der får arealtildeling.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.