airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høring Erhvervsområde Ilulissat Nord

Inden for erhvervsområdet sikres arealer til både oplag og bebyggelse samt udlæg af veje, hvilket sker ud fra en helhedsplanlægning så pladsen udnyttes så hensigtsmæssigt som muligt. Forslaget har tidligere være i høring og er revideret på baggrund af indkomne høringssvar.
15. juni 2023

Ilulissat har i dag et stort behov for øget oplagsplads til særligt containere og både, da mulighederne i den eksisterende by er begrænsede og ofte ikke hensigtsmæssige for oplag. Ligeledes er der behov for arealer til erhvervsformål, som med fordel kan placeres med afstand til byens center- og boligområder.

Forslaget til kommuneplantillægget tager afsæt i Udviklingsplanen for Ilulissat Nord og udlægger et større erhvervsområde, Delområde B04, i det ubebyggede område mellem lufthavnsvejen og dumpen.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 13.06.2023 til og med 25.07.2023.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15: ILU1200-B04 ”Erhvervsområde Ilulissat Nord”

Kommuneplantillæggets formål
Inden for erhvervsområdet sikres arealer til både oplag og bebyggelse samt udlæg af veje, hvilket sker ud fra en helhedsplanlægning så pladsen udnyttes så hensigtsmæssigt som muligt.

Forslaget har tidligere været udsendt i høring og er blevet revideret på baggrund af de indkomne hørringssvar.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 25.07.2023.