airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ny boligområde i Ilulissat

Kommuneplantillæg nr. 34, Boligområde i Ilulissat nord er vedtaget.
Planen omfatter en opdatering af delområdets byggefelter, herunder udlæg af nye byggefelter, justering af eksisterende byggefelter samt ændring af vejudlæg.

Kommuneplantillæg nr. 34 er offentligt bekendtgjort den 27.09.2023, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.
28. september 2023

Kommuneplantillæg nr.34, ILU1200-A30 ”Boligområde i Ilulissat nord”, Ilulissat

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillægget har til formål at muliggøre en retslig lovliggørelse af en delvis opført garage. Kommuneplantillægget udlægger nye byggefelter til garager og mindre bygninger og fastlægger retningslinjer for opførelse af udhuse, skure og garager, således at principperne fremgår tydeligere end tidligere.

Kommuneplantillægget har også til formål at udvide delområdet med et mindre areal mod nord. Delområdet udvides mod nord i to retninger: en lille del af Delområde D11 indlemmes i Delområde A30 og en lille del af Delområde A29 indlemmes i Delområde A30. Derudover har kommuneplantillægget til formål at udvide et eksisterende byggefelt og give mulighed for yderligere opførelse af boliger ved udlægning af nye byggefelter til enfamiliehuse.

Ledigt byggefelt

Samtidigt bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til de ledige byggefelter:

Byggefelterne nr. 24,27,28,30 til boliger annonceres ledigt i 3 uger i henhold til kommuneplanens bestemmelse §5.2 om ledi-ge byggefelter til bolig- og foreningsformål.

Byggefelterne nr. 12,13 til garager annonceres ledigt i 3 uger, og kan kun ansøges i tilknytning til boliger i delområde A30.

Byggefelt nr. 29 (dagligvarebutik) annonceres ledigt i 6 uger i henhold til kommuneplanens bestemmelse §5.3 om ledige byg-gefelter til erhvervs- og institutionsformål.

Tids- og aktivitetsplan

27.09.2023: Fra og med denne dato kan der indsendes areal-ansøgninger til byggefeltet.

18.10.2023: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger til byggefelterne nr. 24, 27, 28, 30, 12, 13.

08.11.2023: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger til byggefelt nr. 29 (dagligvarebutik).

Hvis der indkommer flere kvalificerede ansøgere til samme byggefelt, vil det gennem lodtrækning blive afgjort, hvem der får arealtildeling.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside www.avannaata.gl  eller på kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/godkendt/