airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Budget for 2024 vedtaget

Markant styrkelse af kommunens økonomi
29. november 2023

Et stort flertal i kommunalbestyrelsen har vedtaget Avannaata Kommunias budget for 2024.

Budgettet er udtryk for en markant styrkelse af kommunens økonomi næste år.

De store tal i budget for 2024 viser indtægter på 1.114 mio. kr. og udgifter på 1.036 mio. kr. Det giver ved udgangen af året et overskud på 69 mio. kr. og dermed en betydeligt mere robust kassebeholdning og bedre økonomi.


Det har været et stærkt politisk ønske i forhandlingerne om budgettet for 2024 at sikre en større robusthed i kommunens økonomi. Det opnås med budget 2024, der over året øger kassebeholdningen til 78 mio. kr. Budgettet for 2024 kræver en fortsat stram styring af alle udgiftsposter – herunder også lønninger, hvor der i 2024 vil ske yderligere reduktion af personalet ved fx naturlig afgang.


”Jeg er utrolig glad for og stolt over, at vi nu har et budget, hvor vi har sikret et markant økonomisk råderum til videre udvikling af vores kommune, ” siger borgmester Palle Jerimiassen (AI), Avannaata Kommunia.


Den kommunale skatteprocent forbliver uændret på 28%.

Traditionen tro stemte kommunalbestyrelsen om næste års skatteprocent ved håndsoprækning.

Budgettet sikrer, at der over de kommende 5 år kan gennemføres en ambitiøs affaldsplan, der skal sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering af affald. Samtidig giver budgettet også luft i kommunens økonomi til at kunne optage lån, der kan finansiere udviklingsprojekter som fx byggemodning.


I sommeren 2023 betød en række uforudsete udgifter, at Avannaata Kommunia var nødt til at forhøje kassekreditten i en periode og samtidig sætte markante besparelser ind i alle afdelinger.


”Det er en stor bedrift, at vi nu har vendt økonomien. Jeg vil gerne rette en stor tak både til mine politiske kollegaer for at stå sammen og finde løsninger til gavn for kommunen og dens borgere og til de mange ansatte, der igennem de seneste 6 måneder har lagt et stort arbejde i at finde løsninger og gennemføre besparelser,” siger Palle Jerimiassen.


Kommunen har siden sommeren 2023 vært under tilsyn fra Selvstyret. Forventningen er, at det ikke længere er nødvendigt med den nuværende økonomiske situation.


Fokus på uddannelse og opkvalificering

Et af de store temaer under budgetlægningen er manglen på arbejdskraft i Avannaata Kommunias område. Det private erhvervsliv mangler allerede nu hænder og behovet forventes kun at stige i de kommende år. Det er ikke antallet af ledige, der alene kan løse behovet for arbejdskraft. Tal fra Grønlands Statistik viser, at der i september 2023, kun var 68 arbejdssøgende i hele kommunen. Behovet skønnes hos arbejdsgivere at være mange gange større.


”Vi vil gerne være med til at frigive arbejdskraft til det private erhvervsliv. Det vil være til gavn både for borgere og for erhvervsudviklingen. Så vi skal fortsat se på, hvordan vi kan sammensætte arbejdet inden for det kommunale område på en bedre måde, siger borgmesteren.


I nogle bygder er der ansatte inden for nogle områder, der har 2 timers arbejde dagligt. Politisk er der et ønske om job, man kan leve af. Det er også administrativt dyrere at have 4 ansatte med 2 timer en 1 medarbejder med en arbejdsdag på 8 timer.

”Så vi skal se på løsninger, der både bruger borgernes skattebetalinger bedst muligt og samtidig sikrer job med et godt indhold, hvor der kan sikres opkvalificering af fuldtidsansatte, så de kan udvikle endnu bedre job ,” siger Palle Jerimiassen.


Avannaata Kommunias erhvervsafdeling har lavet en undersøgelse blandt de 15-29 årige i kommunen, der har forladt folkeskolen. Af de 2.168 unge er der stor spredning: Nogle er faglærte, arbejder i fiskeriet, er på barsel eller førtidspension. Men en gruppe på 234 unge har man ikke har kunnet komme i kontakt med og det er derfor uvist, hvad de laver og hvor de bor.

”Dem skal vi have fat i. Som ung borger har du også ret til sociale ydelser, et arbejde eller en uddannelse og vi vil gerne sikre, at de unge har udsigt til en god fremtid,” siger Palle Jerimiassen.


Kommunens Majoriaq har forskellige planer for at få lokaliseret den gruppe unge, det endnu ikke har været muligt at få fat i. Målet er fx gennem jobtræning af unge at kunne motivere dem til at søge ind på fx brancheskoler eller finde et job med udviklingsmuligheder.


Anlægsbudgettet for 2024

Avannaata Kommunias anlægsbudget for 2024 er generelt en fortsættelse af en række projekter, der er sat i gang i 2022 og 2023 og enkelte vigtige nye projekter.


Projekter, der er i gang gælder daginstitutioner, skoler, byggemodning, fritidshjem, servicehus, huse, veje, lærerboliger mm.

Der er over en 5-årig periode afsat knap 195 mio. kr. til at gennemføre kommunens affaldsplan, som skal sikre miljømæssig forsvarlig affaldshåndtering i samtlige bygder og byer i kommunen.


Der er også sat midler af til infrastruktur og opgradering af beredskab.


Fordelingen af anlægsmidler sker på baggrund af antal af indbyggere i de enkelte byer med bygder.

Overskydende midler på anlægsprojekter vil fra 2024 og frem overgå direkte til kommunens ny-etablerede anlægs- og renoveringsfondsom etableres pr. 1. januar 2024.


Se hele Avannaata Kommunias budget 2024 i referatet for kommunalbestyrelsesmøde 24. november 2024 punkt 121 & 122 Dagsorden og referater (avannaata.gl)