airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

HØRING: om nedrivning af bygning B-19A, B-19B og B-19C i Uummannaq

1. marts 2018

Baggrund
Avannaata Kommunia har modtaget en ansøgning om nedrivning af bygningerne B-19A, B-19B og B-19C i Uummannaq. Her ønskes i stedet opført et lager/frysehus knyttet havneformålene (se placering på kortet).
Ansøgningen er placeret i et centerområde, hvilket betyder at der her kun må finde anvendelse sted til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål. Desuden er området udpeget som et særligt værdifuldt bevaringsområde.

Da der er behov for yderligere lagerkapacitet til indhandling af hellefisk i Uummannaq, er der indkommet denne ansøgning. Grundet pladsmangel i den eksisterende havn ønskes lageret/   frysehuset placeret uden for havnens areal, som kortet viser. Det er ønsket fra ansøger, at frysehuset opføres i 2,5 plan med en højde på 7,5 m. i klinkebeklædning.
Såfremt ansøgningen realiseres, vil B-19A, B19B og B19C og området omkring ophæves som centerområde samt bevaringsværdigt område og i stedet udlægges til havneformål.

På baggrund af områdets nuværende anvendelse og bevaringsværdi sendes denne henvendelse nu i en offentlig høring, hvor lokale og andre interressenter har mulighed for at indgive høringssvar til sagen. Herefter sendes sagen til endelig afgørelse i Grønlands Selvstyre, Departementet for Finanser og Skatter.

Bygningskulturen i området
Hele centerområdet er udpeget som særligt bevaringsværdigt område. Området omfatter bl.a. den ældste bebyggelse fra kolonitiden samt kirke og museum. Ydermere rummer området mindre tørvehuse fra 1920’erne i det åbne område omkring kirken. De ældre bygninger og samspillet imellem disse og landskabet ligger til grund for at området og bygningerne er udpeget bevaringsværdige.
Kartoffellageret (B-19A), som er udpeget bevaringsværdigt, er opført efter krigens ophør, hvor Grønlandskommissionen stillede krav til arkitekterne om at iagttage den gængse byggeskik og levevis på stederne.
Efter 1948 starter en stor udbygning af åbenvandsbyerne og hvor fiskeriets æra starter. Kartoffellageret er beliggende i den sydlige del af den gamle kolonibebyggelse og området repræsenterer forskellige ældre bygningstyper, hvor kartoffellageret er udført i flækkede brudsten med skiftegang af tørv. Bygningen illustrerer tidligere tiders byggeskik og er med til at illustrere et ubrudt udviklingsforløb fra byens grundlæggelse til i dag.
Byggeskikken repræsenterer en af de få tilbageværende tørvemurshuse og småhusbebyggelse omkring kirken.

Praktisk information om høringen
Den offentlige høring foregår i 3 uger fra d. 26.02.2018 - 19.03.2018, hvor du kan fremsætte indsigelser, bemærkninger og forslag.
Du kan skrive dit høringssvar pr. mail til plan@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til kommunen.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen, skal de være kommunen i hænde sendes d. 19.03.2018.

Avannaata Kommunia
Planafdelingen
Rådhuset
Postboks 1023
3952 Ilulissat
plan@avannaata.gl
Tlf.: 947655

Høring.pdf

Bygningstegninger.pdf