airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høring: Ny kirkegård i Upernavik

Kapaciteten på den eksisterende kirkegård, i den sydlige del af Upernavik, er ved at være opbrugt. Kirkegården har allerede været udvidet flere gange, og der er ikke længere plads til at udvide den yderligere.
26. juni 2020

Kommuneplantillæg nr. 20 for delområde 1600-D03 er derfor udarbejdet med henblik på at muliggøre etableringen af en ny kirkegård, der kan dække byens behov for begravelsespladser langt ud i fremtiden.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 25.06.2020 til og med 20.08.2020.
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 kan ses her: http://kommuneplania.avannaata.gl/download/kpt_1830_forslag/kpt_20_upv_d03_forslag.pdf

Kommuneplantillæggets formål
Dette kommuneplantillæg har til formål at udlægge et nyt friholdt delområde til kirkegård i Upernavik.

Delområdet, som udlægges til den nye kirkegård, ligger ved kanten af byens østlige boligkvarter og grænser op til lufthavnsområdet. Området er ubebygget og er i dag en del af det friholdte delområde D01. Området har vejadgang via Telebakken.
Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside: http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 20.08.2020.