airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 29 for en hytte i den landskabelige bufferzone for UNESCO-verdensarvsområdet


Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 17.06.2022, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.
17. juni 2022

Kommuneplantillæg nr. 29

Kommuneplantillæggets formål

Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge et mindre detailområde indenfor den landskabelige bufferzone og fastlægge bestemmelser for detailområdet, som regulerer forhold vedrørende anvendelsen af hytten samt hyttens størrelse, placering og udseende.

Under den offentlige høring af forslaget til kommuneplantillægget er der indkommet en indsigelse samt nogle forslag til præciseringer og ændringer af kommuneplantillæggets indhold.

Fra Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø lægges der vægt på, at formålet med den landskabelige bufferzone omkring Ilulissat Isfjord er at sikre, at områdets Outstanding Universal Value opretholdes og beskyttes, og at den landskabelige bufferzone så vidt muligt bør friholdes for bebyggelse og anlæg. Det præcisres derfor i det endelige kommuneplantillæg, at der er tale om et enkeltstående tilfælde af juridisk lovliggørelse af privat byggeri i bufferzonen, og at adgang til hytten med motoriserede befordringsmidler skal ske i overensstemmelse med den kommunale vedtægt for anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land. Derudover fastholder det enedelige kommuneplantillæg, at der ikke skal være mulighed for at etablere yderlige anlæg eller byggeri indenfor det udlagte detailområde udover den eksisterende hytte.