airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 48 ”Sermermiut aqqutaa”, for nyt centerområde i Ilulissat

22. januar 2018

kommuneplantillæg nr. 48 for delområde C21 er endeligt vedtaget den 18.01.2018. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 22.01.2018, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområdet for at muliggøre indretning eller nybyggeri til centerformål i form af enfamiliehuse, personaleboliger, liberalt erhverv, detailhandel, restaurant og centerfunktion.

Kommuneplantillægget har været i høring i 8 uger samt 2 ugers supplerende høring for at udlægge to ekstra byggefelter. I høringsperioden har borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Ledige byggefelter
Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan søges om arealtildeling til de ledige byggefelter.
Byggefelt 1 – 9 annonceres ledige i 3 uger i henhold til kommuneplanens bestemmelse §5.2 om ledige byggefelter til bolig og foreningsformål.
Byggefelt 10 – 11 annonceres ledige i 6 uger i henhold til kommuneplanens bestemmelse §5.3 om ledige byggefelter til erhvervs-, institutions- og tekniske formål.

Du kan søge om arealtildeling til de ledige byggefelter via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.avannaata.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:
22.01.18: Fra kl. 08:00 kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
12.02.18: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger til byggefelterne 1 - 9.
05.03.18: kl 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger til byggefelterne 10 – 11.
Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf: 947800 eller på mail: plan@avannaata.gl

KPT48.pdf