airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vedtagelse af ny plan for centerområde til hotel/indkvartering, ny daginstitution og dagligvarebutik i Uummannaq

13. februar 2019

I takt med at Uummannaq udbygges mod nordvest (boligområde A12) er der tilsvarende behov for yderligere centerfunktioner i byen. Med dette kommuneplantillæg udlægges derfor byggefelter til centerformål i form af daginstitution, detailhandel, boliger samt hotel og lignende indkvartering.
Dette kommuneplantillæg er blevet godkendt af kommunalbestyrelsen og kommuneplantillæg nr. 68 offentligt bekendtgøres derfor.

Kommuneplantillæggets formål:
Formålet med planen er at udlægge centerfunktioner, som primært kan betjene den vestlige del af Uummannaq. Kommuneplantillægget giver mulighed for opførelse af  daginstitution, detailhandel, boliger samt hotel og lignende indkvartering.
Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Ledige byggefelter
Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til de ledige byggefelter. Byggefelterne annonceres ledige i 6 uger i henhold til kommuneplanens bestemmelse § 5.2 og § 5.3. Der kan ikke søges arealtildeling til byggefelt nr. 2, da dette opføres som offentligt byggeri til en institution.

Du kan søge om arealtildeling til de ledige byggefelter via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: www.avannaata.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres

Tids- og aktivitetsplan:
13.02.2019: Fra og med denne dato kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
27.03.2019: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.
Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

KPT68_vedtaget.pdf