airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15: Erhvervsområde Ilulissat Nord

Ilulissat har i dag et stort behov for øget oplagsplads til særligt containere og både, da mulighederne i den eksisterende by er begrænsede og ofte ikke hensigtsmæssige for oplag. Ligeledes er der behov for arealer til erhvervsformål, som med fordel kan placeres med afstand til byens center- og boligområder.
11. juni 2020

Med Kommuneplantillæg nr. 15 udlægges et nyt erhvervsområde, delområde B04, med større arealer til oplag samt erhvervsbyggeri, hvilket vil lette presset i den eksisterende by.
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 11.06.2020 til og med 06.08.2020.

Kommuneplantillæggets formål
Kommuneplantillægget udlægger et større erhvervsområde i en del af det nuværende tekniske område (delområde E09) samt det friholdte delområde D11 imellem kirkegården og dumpen.
Inden for erhvervsområdet sikres arealer til både oplag og bebyggelse samt udlæg af veje, hvilket sker ud fra en helhedsplanlægning så pladsen udnyttes så hensigtsmæssigt som muligt.
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15: http://kommuneplania.avannaata.gl/download/kpt_1830_forslag/kpt_15_ilu_b04_forslag.pdf

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside: http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/

eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 06.08.2020.