airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udbudsskrivelse: Skorstensfejning

Qaanaaq, Siorapaluk, Qeqertat, Savissivik
4. november 2020
4. november 2020
18. november 2020
For yderligere information kontakt:
Karl Alberth Mølgaard: 387971 email: kamo@avannaata.gl
Sidste frist for aflevering af tilbud er fredag den 18. november 2020 kl. 12.00.
Kontrakten er gældende fra 20. november 2020 – 20. november 2023


SKORSTENSFEJNING
Udbudsgrundlag

A ARBEJDET

A 1 Arbejdet omfatter ildsteder med tilhørende skorsten i alle bygninger i Qaanaaq by - og bygdezone.

A 2 Fejningen omfatter skorsten, røgrør for ildsteder op til 110 Mcal/h

B LOVGRUNDLAG M.V. OG VILKÅR

B 1 Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger

B 2 Adresseliste over ejendomme, der er omfattet af ordningen

B 3 Rapporteringsskema, over den udførte fejning

B 4 Skorstensfejeren anskaffer og vedligeholder alt nødvendigt materiel

B 5 Skorstensfejeren, eller en af ham ansat, skal være uddannet som skorstensfejer.

B 6 Der stilles bankgaranti på 10 % af kontraktsummen, der udregnes således, antal årlige fejninger ganget med enhedsprisen. Garantien skal stilles således, at den, på anfordring, kan hæves af kommunen, ved kontraktens eventuelle misligholdelse. Det anføres dog, at der skal være tale om gentagen, eller meget grov misligholdelse.
Der gives et skriftligt varsel på mindst 14 dage, hvis kommunen påtænker at hæve kontrakten.

B 7 Kontrakten er gældende i tre år fra 16-11-2020 til 16-11-2023.
Kontrakten kan forlænges ud over tre års perioden. I så fald, skal forhandlingerne være afsluttet, senest 6 måneder før kontraktens udløb.

B 8 De afgivne enhedspriser, er gældende i hele kontraktperioden. Og kan kun ændres ved helt ekstraordinære begivenheder, der ikke kunne forudses af nogen af parterne, ved kontraktens indgåelse.

B 9 Skorstensfejeren må ikke, mod betaling, tilbyde at udføre andre arbejder, under fejningen.
Ved siden af fejningen, er det tilladt skorstensfejeren, at indgå skriftlige aftaler om anden service.
Der føres ikke kontrol fra kommunens side, med disse aftaler, men ved klager, skal skorstensfejeren kunne dokumentere sine aftaler.

B 10 Skorstensfejeren skal dokumentere, at han har tegnet ansvarsforsikring for skader han påfører tredjemand, i forbindelse med fejningen.

B 11 Der afregnes månedsvis (14 dage) bagud, for det udførte arbejde.
Betalingen udregnes på grundlag af de i perioden, til anlæg og miljø forvaltning, indleverede rapporteringsskemaer

C OMFANG OG UDFØRELSE

C 1 Kommunen udleverer rapporteringsskemaer. Skemaet udfyldes i tre eksemplarer. Et eksemplar til kunden, et eksemplar til teknisk forvaltning og et eksemplar til skorstensfejeren.

C 2 Fejning foregår i byen to gange årligt, forår og efterår.

I bygder fejes en gang om året, sommer.

Hytter / sommerhuse uden for by- og bygdezone fejes på opfordring og til særskilt pris. I samarbejde, tilrettelægger teknisk forvaltning og skorstensfejer denne fejning.
Fejningen bekendtgøres ved opslag i byen, med rimelig frist for tilmelding.

C 3 Planen, for byen, offentliggøres ved opslag og på anden hensigtsmæssig måde f.eks. i samarbejde med renovationsvæsnets personale.

Ved situationen ”Ikke hjemme” aflevere skorstensfejeren en ”Har været her seddel”, med oplysning om, hvornår der foretages en opsamlingsrunde. Denne runde foretages i praktisk muligt omfang, uden for normal arbejdstid.

C 4 Skorstensfejer og kunde dokumenterer ved deres underskrift på rapporteringsskemaet, at arbejdet er udført. Antræffes der på ejendommen en myndig person, der ikke er ejeren, kan denne, sammen med skorstensfejeren, dokumentere, at arbejdet er udført. Det skal i så fald, tydeligt markeres, at der er underskrevet ”På vegne af”.

C 5 Skorstene, hvor kedlen har en kapacitet over 110 Mcal / h, afregnes efter medgået tid, forstået som den ansattes timeløn plus diverse tillæg, herunder feriepenge ganget med 2,5. Der kan mellem anlæg og miljø forvaltning og skorstensfejeren aftales et fast beløb for sådan en time, der skal være gældende for kontraktperioden, jævnfør dog punkt B 10.

C 6 Skorstensfejeren og dennes personale, skal under udøvelsen af arbejdet optræde høfligt og professionelt, og må ikke være påvirket af alkohol eller stoffer.

C 7 Skorstensfejeren skal tåle til og med tre besøg pr. ejendom, pr. runde (forår / efterår), herefter indberettes ejendommen til anlæg og miljø forvaltning, der drager omsorg for, at skorstenen kan fejes ved et fjerde besøg.
Alle, til og med 4. besøg, skal være indeholdt i den faste enhedspris.
Efter et eventuelt fjerde forgæves besøg, træffer anlæg og miljø forvaltning og skorstensfejer aftale om, hvorledes fejningen kan gennemføres, i den forbindelse, kan der aftales ekstra betaling til skorstensfejeren.

C 8 Der kan mellem husejeren og anlæg og miljø træffes aftale om, at der samtidig med fejningen, foretages kedelrensning. Hvor aftaler er indgået, har skorstensfejeren pligt til at foretage rensningen, idet der aftales særskilt pris for denne ydelse. Skorstensfejeren anskaffer og vedligeholder nødvendigt materiel til denne ydelse – Støvsuger bl.a.

C 9 Fejning i bygder, foretages til samme enhedspris som i byen, med tillæg af dokumenterede rejse og opholdsudgifter.
Med godkendelse fra anlæg og miljø forvaltning, kan skorstensfejeren træffe aftale med en fagligt kompetent person i bygderne (f.eks. brandfogeden), der for skorstensfejerens regning og under hans faglige ansvar foretager skorstensfejning og evt. kedelrensning. Skorstensfejeren foretager stikprøvekontrol i alle fire bygder. For det arbejde udbetales der timeløn, som angivet under punkt C 5, med tillæg af dokumenterede rejse- og opholdsudgifter.
Efter omstændighederne, kan det aftales, at brandinspektøren, eller en af ham udpeget person, der ikke må være bygdens brandfoged, kan foretage stikprøvekontrollen.

D ANTAL EJENDOMME
Da der fra år til år vil være et varierende antal ildsteder, skal der ved tilbudsgivningen regnes med 480 ildsteder i byen og 165 i bygderne, i alt 645 ildsteder under 110 Mcal/h.

E PRIS

Pris pr enhed Y Y: ___________kr.

Samlet pris 1050 x 2 x Y = ______________kr.

Dato

StedTilbudsgivers underskrift