airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Valg 2021

Valg til kommunalbestyrelse 2021
Valg til bygdebestyrelser 2021
Valg til menighedsrepræsentationer 2021
26. januar 2021

Valg til kommunalbestyrelse

Valg til kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia finder sted den 6. april 2021. Valget sker mellem kl. 09.00 til kl. 20.00.

Der skal vælges 17 medlemmer til kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia.

Anmeldelse af kandidater

Anmeldelse af kandidater til kommunalvalget skal indleveres til valgbestyrelsen senest 23. februar 2021 kl. 12.00.
Kandidater kan opstille som enkeltkandidat, som enkeltkandidat i kandidatforbund eller for et opstillingsberettiget parti.
Anmeldelse af kandidater, som opstiller uden for et opstillingsberettiget parti, skal være underskrevet af mindst 10 af valgkredsens vælgere som stillere.

Kandidatanmeldelse til kommunalvalg: Hent blanket
Partianmeldelse til kommunalvalg: Hent blanket

Valgret og valgbarhed til kommunalbestyrelsen

Af Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 fremgår følgende:

§ 1. Valgret til kommunalbestyrelsen har, jf. dog § 3, enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i vedkommende kommune senest 6 uger før valget, og enten: 1) har dansk indfødsret og har haft fast bopæl i Grønland i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder forud for valgets afholdelse, eller 2) har haft fast bopæl i riget i mindst 3 år og har haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder forud for valgets afholdelse. Stk. 2. Som fast bopæl i Grønland, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, anses tillige midlertidigt ophold uden for Grønland omfattet af § 2. Stk. 3. Ethvert kommunalbestyrelsesmedlem, der som led i udøvelsen af kommunalbestyrelseshverv bliver udpeget til formand på fuldtid i en landsdækkende interesseorganisation, med hjemsted i en anden kommune, har valgret i fraflytterkommunen.

§ 2. Personer, der har taget midlertidigt ophold uden for Grønland, og de med disse personer samlevende ægtefæller eller personer, som inden udrejsen har etableret et ægteskabslignende samlivsforhold, kan bevare deres valgret til kommunalbestyrelsen, hvis de, bortset fra kravet om fast bopæl i øvrigt, opfylder kravene i § 1, stk. 1, og:

1) opholder sig uden for Grønland i uddannelses øjemed,

2) opholder sig uden for Grønland af helbredsmæssige årsager,

3) opholder sig i Danmark i forbindelse med udførelse af hvervet som folketingsmedlem valgt i Grønland,

4) opholder sig i udlandet som repræsentant for Grønlands Selvstyre, eller

5) opholder sig uden for Grønland og i henseende til tilknytning til Grønland ganske må sidestilles med de under 1-4 nævnte personer.

Stk. 2. Personer, som ønsker at bevare deres valgret i henhold til stk. 1, skal ansøge om optagelse på valglisten på den hertil egnede blanket udstedt af Naalakkersuisut.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte personer har dog kun valgret, hvis de forud for fraflytningen var tilmeldt folkeregisteret i Grønland og havde været tilmeldt folkeregisteret i Grønland i en sammenlagt periode på mindst 2 år.

§ 3. Personer, der er umyndiggjort i henhold til myndighedsloven, har ikke valgret.

§ 4. Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten, jf. §§ 22-26.

§ 5. Valgbar til kommunalbestyrelsen er enhver, som i henhold til § 1 eller § 2 har valgret til kommunalbestyrelsen, medmindre vedkommende inden for de sidste 5 år ved endelig dom eller bødevedtagelse er pålagt en kriminalretslig foranstaltning eller inden for de sidste 3 år har været undergivet kriminalretslig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør vedkommende uværdig til at være medlem af kommunalbestyrelsen. Fristerne regnes fra valgdagen.

Stk. 2. En person kan dog altid opstille til valg uanset indsigelser om manglende valgbarhed på grund af kriminalretslige foranstaltninger.

Valg til bygdebestyrelser

Valg til bygdebestyrelser i Avannaata Kommunia finder sted den 6. april 2021. Valget sker mellem kl. 09.00 til kl. 20.00.

Kandidatanmeldelse til bygdebestyrelsesvalget skal være afstemningslederen i hænde senest tirsdag den 23. marts 2021 kl. 12:00.

Kandidatanmeldelse til bygdebestyrelsesvalg: Hent Blanket
Partilisteanmeldelse til bygdebestyrelsesvalg: Hent Blanket
Sammensætning af bygdebestyrelser samt antal medlemmer: Bygdebestyrelser 2021-2025

Valgret og valgbarhed til bygdebestyrelsen
Af Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 fremgår følgende:

§ 61. Valgret til fælles bygdebestyrelse har enhver, der opfylder betingelserne for valgret til kommunalbestyrelsen, jf. § 1, og som har fast bopæl i valgkredsen senest 14 dage forud for valget samt personer omfattet af § 2.

Stk. 2. Valgbestyrelsen udarbejder pr. den 14. dag forud for valget en valgliste over de i valgkredsen bosatte personer, der har valgret på den dag, da valget skal finde sted.

Stk. 3. Valglisterne fremlægges umiddelbart efter udarbejdelsen i 2 hverdage.

Stk. 4. Såfremt en person, der er opført på valglisten, tager fast bopæl uden for valgkredsen efter valglistens udfærdigelse, slettes han af valglisten.

Stk. 5. Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten.

Stk. 6. Med hensyn til valglister finder reglerne i §§ 22 - 26 tilsvarende anvendelse.

§ 62. Valgbar til fælles bygdebestyrelse er enhver, der i henhold til § 61, stk. 1, jf. § 1, har valgret til denne og har fast bopæl i valgkredsen senest 14 dage før valget, medmindre vedkommende inden for de sidste 5 år ved endelig dom eller bødevedtagelse er pålagt en kriminalretslig foranstaltning eller inden for de sidste 3 år har været undergivet kriminalretslig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør vedkommende uværdig til at være medlem af bygdebestyrelsen. Fristerne regnes fra valgdagen.

Stk. 2. En person kan dog altid opstille til valg uanset indsigelser om manglende valgbarhed på grund af kriminalretslige foranstaltninger.

Valg til menighedsrepræsentationer

Valg til menighedsrepræsentationer i Avannaata Kommunia finder sted den 6. april 2021. Valget sker mellem kl. 09.00 til kl. 20.00.

Kandidatanmeldelse til menighedsrepræsentationsvalget indleveres til den stedlige afstemningsleder senest den 9. marts 2021 kl. 12:00.

Der skal vælges følgende antal menighedsrepræsentanter:

Ilulissat: 5, Ilimanaq: 3, Oqaatsut: 3, Qeqertaq: 4, Saqqaq: 4.

Uummannaq: 5, Ikerasak: 4, Niaqornat: 3, Qaarsut: 3, Saattut: 3, Ukkusissat: 3.

Upernavik: 5, Aappilattoq: 4, Kangersuatsiaq: 3, Kullorsuaq: 3, Innaarsuit: 3, Naajaat: 3, Nuussuaq: 4,

Tasiusaq: 4, Nutaarmiut: 3, Upernavik Kujalleq: 4.

Qaanaaq: 4, Savissivik: 3, Siorapaluk: 3.

Kandidater til menighedsrepræsentationerne skal have mindst 5 stillere, der har valgret til menighedsrepræsentationen.

Kandidatanmeldelse til menighedsrepræsentation:
Hent blanket

Valgret og valgbarhed til menighedsrepræsentationen
Af Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 fremgår følgende:

§ 68. Medlemmer af Kalaallit Nunaanni Ilagiit (Kirken i Grønland) har valgret til menighedsrepræsentationen, når de opfylder betingelserne for valgret til kommunalbestyrelsen, jf. § 1 eller er omfattet af § 2.

Stk. 2. Valg til menighedsrepræsentationen finder sted samtidig med valg til kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten.
Stk. 4. Reglerne i §§ 22 - 26 om valglister finder tilsvarende anvendelse for valg til menighedsrepræsentationen.

§ 69. Valgbar til menighedsrepræsentationen er med undtagelse af de i stk. 3 nævnte personer enhver, der i henhold til § 68, stk. 1, jf. § 1, har valgret til denne og har fast bopæl i valgkredsen senest 6 uger før valget, medmindre vedkommende inden for de sidste 5 år ved endelig dom eller bødevedtagelse er pålagt en kriminalretslig foranstaltning eller inden for de sidste 3 år har været undergivet kriminalretslig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør vedkommende uværdig til at være medlem af en menighedsrepræsentation. Fristerne regnes fra valgdagen.
Stk. 2. En person kan dog altid opstille til valg uanset indsigelser om manglende valgbarhed på grund af kriminalretslige foranstaltninger.
Stk. 3. Personer, som i henhold til Inatsisartutlov om Kirken, er fødte medlemmer af menighedsrepræsentationen, kan ikke vælges til denne

Afstemningssteder og afstemningsledere

Liste for afstemningssteder og afstemningsledere i Avannaata Kommunia kan findes: Hent listen

Hvis du ikke har fast bopæl i Grønland, men opfylder krav, skal du anmode om optagelse på valglisten for at bevare din stemmeret. Dette gøres ved at udfylde denne blanket, og sende den til avannaata@avannaata.gl

Valg 2021

Hvis du har spørgsmål valget i Avannaata Kommunia kan du kontakte kommunekontoret eller Ledelsessekretariatet på (+299) 70 18 00.