airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 for en hytte i den landskabelige bufferzone for UNESCO-verdensarvsområdet

Kommuneplantillægget har til formål at skabe mulighed for en lovliggørelse af en allerede opført hytte i bufferzonen.
8. marts 2022

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 07.03.2022 til og med 19.04.2022.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29

Kommuneplantillæggets formål

Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge et mindre detailområde indenfor den landskabelige bufferzone og fastlægge bestemmelser for detailområdet, som regulerer forhold vedrørende anvendelsen af hytten samt hyttens størrelse, placering og udseende.

For at tage hensyn til områdets landskabelige kvaliteter, er byggemulighederne i kommuneplantillægget begrænset til kun én hytte i maks. en etage. Der må ikke opføres udhuse, terrasser eller indhegninger. Adgang til hytten kan ske via slædesporet eller den fastlagte kørselskorridor for motoriserede køretøjer. Derudover er der også fastlagt bestemmelser, som forpligter hyttens ejer til at holde området rent og ryddeligt.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 19.04.2022.