airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34. Boligområde i Ilulissat nord

Planen omfatter en opdatering af delområdets byggefelter, herunder udlæg af nye byggefelter, justering af eksisterende byggefelter samt ændring af vejudlæg.
20. oktober 2022

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 19.10.2022 til og med 15.12.2022.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34

Kommuneplantillæggets formål
Kommuneplantillægget har til formål at muliggøre en retslig lovliggørelse af en delvis opført garage. Kommuneplantillægget udlægger nye byggefelter til garager og mindre bygninger og fastlægger retningslinjer for opførelse af udhuse, skure og garager, således at principperne fremgår tydeligere end tidligere.

Kommuneplantillægget har også til formål at udvide delområdet med et mindre areal mod nord. Det nye areal udgår fra det friholdte område, Delområde D11, hvor der udlægges et byggefelt til en dagligvarebutik. Derudover har kommuneplantillægget til formål at udvide et eksisterende byggefelt og give mulighed for yderligere opførelse af boliger ved udlægning af nye byggefelter til enfamiliehuse.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 15.12.2022.