airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Oprettelse af lokaludvalg

19. januar 2018

Baggrund:
Overgangsudvalget i Avannaata Kommunia har ved sin tiltrædelse i maj 2017 krævet, at der skal arbejdes for mærkbar forbedring af borgerindflydelsen. For at nå målet har man igangsat arbejdet, og efterfølgende vedtagelse af Inatsisartutlov forpligtes kommunerne til at inddrage alle borgerne her i landet, så borgerne kan gives mulighed for at bidrage til videreudvikling i deres bosteder.

I henhold til ovennævnte vedtagelse har kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia besluttet, at der oprettes lokal-udvalg i alle byer, så større borgerindflydelse kan implementeres.

Formål:
Formålet for oprettelse af lokaludvalg er at give borgerne større medindflydelse. Dermed vil man gerne sikre inddragelse af flere borgere til arbejdet vedr. nærdemokratiske processer.

Ved oprettelse af lokaludvalg i byerne er målet også at sikre, at lokaludvalgene virker under ansvar, hvad arbejdet for byudviklingsintensionerne angår, og derfor skal kommunalbestyrelsen beslutte på hvilke præmisser og beføjelser lokaludvalg skal arbejde inden for de politiske bestemte forretningsgange.

Derfor blev forretningsgangen for lokaludvalg i Avannaata Kommunia gældende pr. 1.1.2018, hvor ønsket om ansvars-beføjelser til økonomiske styring også blev efterkommet.

I forretningsgangen står der, hvordan og hvorledes lokaludvalg skal forvalte deres opgaver i deres virkeperiode, hvilke ansvarsbeføjelser de har, samt hvordan de kan etablere samarbejdspartnere.

Ved at give større ansvarsbeføjelser til udvalgene er det primære mål at give dem økonomiske styringsmuligheder. Ansvarsbeføjelserne er følgende; høring til borgerne, kultur, sport, der har relationer til medborgernes interesser samt  til gavnlige tiltagsordninger for borgerne.

Lokaludvalgene tages til råd af kommunalbestyrelsen ved store projekter og versus kan lokaludvalget via demokratiudvalget fremkomme med forslag til stående udvalg og kommunalbestyrelsen.

Oprettelse af lokaludvalg vil foregå således:
Oprettelse af lokaludvalg koordineres af borgmesterkontoret i samarbejde med de lokale Servicecentre.

Nedenfor kan det læses, hvilke processer man vil bruge ved indkaldelse af borgere, møder, valg samt hvilke forhold der skal være gældende ved implementering af konkrete sager.

Orientering til borgerne:
10-14 dage før oprettelse af Lokaludvalg, laves der opslag lokalt, med indbydelse til borgerne.
Indbydelse til oprettelsesintentionerne for lokaludvalg sker ved opslag lokalt, på Avannaata Kommunias hjemmeside og Facebook.

Møder med valg til følge:
Ved oprettelsesintentionerne for lokaludvalg afholdes der møder med valg til følge disse dage:

Ilulissat:  30. januar 2018 kl. 19:00 – 21:00 Sermermiut
Uummannaq:  1. februar 2018 kl. 19:00 – 21:00 Hallens forsamlingshus
Upernavik:  7. marts 2018 kl. 19:00 – 21:00 Forsamlingshuset
Qaanaaq:  12. april 2018 kl. 19:00 – 21:00 Medborgerhuset

Under mødet kan alle borgere med stemmeret, der er til stede under mødet, stemme til valget samt stille op til lokaludvalg.
Borgere, der bliver valgt til lokaludvalg, foreligges til godkendelse hos kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar og 24. april 2018.
Dagen efter valg af lokaludvalg holder borgmesteren møde med de valgte og sekretærerne.

Stadfæstelse:
Efter stadfæstelsen af Lokaludvalg igangsættes arbejdet i udvalgene med konstituerende møde til føl-ge og møderne finder sted på følgende dage:
Ilulissat: 28. februar 2018 kl. 16:00 Kommunens mødesal
Uummannaq: 22. februar 2018 kl. 16:00 Kommunens mødesal.
Upernavik: 25. april 2018 kl. 16:00 Kommunens mødesal.
Qaanaaq: 26. april 2018 kl. 16:00 Kommunens mødesal.