airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udbudsskrivelse: B-195 Edvard Kruse Skole, Uummannaq

Renovering af fyrrummet
22. februar 2019

På vegne af bygherren, Avannaata Kommunia, Uummannaq udbydes hermed flg. arbejde i offentlig licitation:
-Renovering af fyrrummet

Arbejdet omfatter VVS- og el arbejder og udbydes i en samlet hovedentreprise.

For at være kvalificeret til at udføre arbejdet er det et krav, at de bydende er registreret i Grønlands Erhvervsregister, har erfaring inden for lignende opgaver af tilsvarende størrelse samt at arbejdet ledes af faglært formand.

Det samlede udbudsmateriale omfatter:
1. Nærværende Udbudsskrivelse dateret den 01.02.2019
2. Særlig arbejdsbeskrivelse (SA) inkl. bilag dateret den 01.02.2019
3. Tegninger jf. dokumentfortegnelse dateret d. 01.02.2019
4. Tilbudsliste dateret den 01.02.2019
5. Evt. rettelsesblade, der udsendes i udbudsperioden.

For entreprisen er AP 95 med følgende præciseringer og tilføjelser gældende:

Ad AP § 1 stk. 1 Byggearbejde/anlægsarbejde.
Opgaven henregnes til byggearbejde, men de i § 36 stk. 1 og 2 omhandlede 5-årige mangelansvar gøres ikke gældende.
Entreprisen er omfattet af AP’s bestemmelser om offentlige arbejder.

Ad AP § 6 Sikkerhedsstillelse.
For sikkerhedsstillelse er AP 95 § 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1, 6.5.1 gældende.

Ad AP § 8 Forsikring
Bygherren tegner Brand- og stormskadeforsikring. Al øvrig forsikring påhviler entreprenøren.

Ad AP § 9 stk. 1 Arbejdsplan
For entreprisen er følgende tidsplan gældende:

Udsendelse af udbudsmateriale: 21.02.2019
Spørgefrist: 05.03.2019
Licitation: 12.03.2019
Kontraktdato: 15.03.2019
Projektgennemgang på stedet: Ultimo marts 2019
Igangsætningstermin: Ultimo juni 2019
Afslutningstermin: Medio august 2019

Ad AP § 11, stk. 1 Kvalitetssikring
Grundlag for entreprenørens kvalitetssikring
Entreprenøren skal kvalitetssikre sine arbejder iht. eget kvalitetsstyringssystem, og som minimum leve op til de krav der i vedlagte udbudskontrolplan stilles til art, omfang og dokumentation af kvalitetssikring for de aktuelle fagarbejder.

Entreprenørens kvalitetssikring
Entreprenøren skal inden påbegyndelsen af entreprisen udarbejde en kontrolplan og de tilhørende kontrolskemaer.
Intet arbejde er afsluttet og kan honoreres fuldt ud, før den specificerede kontrol er gennemført, og dokumentationen er attesteret af entreprenøren.

Manglende kvalitetssikring kapitaliseres til 5 % af entreprisesummen

Ad AP § 25 Dagbod
For overskridelse af ovennævnte afleveringstermin idømmes en dagbod pålydende kr. 1000,-/ pr. kalenderdag tidsfristen overskrides.

Besigtigelse, spørgsmål og licitation.
Besigtigelse af bygningen kan ske ved kontakt til ingeniør Peter Mølstrøm, Forvaltning for Anlæg og miljø, Uummannaq – tlf.nr. 95 45 20 eller pr. mail: pmo@avannaata.gl

Spørgsmål til udbudsmaterialet
Ved eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet kan der indtil onsdag d. 05. marts rettes skriftlig henvendelse til edp@cowi.com

Afgivelse af tilbud
Tilbuddene skal afleveres ved fremsendelse af tilbuddet pr. mail: pmo@avannaata.gl

Tilbuddet skal være Avannaata Kommunia i hænde senest d. 12.03.2019 kl. 10.00.

Alle positioner i tilbudslisten skal være udfyldt for at tilbuddet er konditionsmæssigt.

Tildelingskriteriet er laveste bud, idet der gøres opmærksom på, at eventuelle forbehold vil blive kapitaliseret i forbindelse med sammenligning af de indkomne bud.

Der skal gøres opmærksom på, at byggearbejdernes gennemførelse forudsætter Avannaatas Kommunias endelige godkendelse af byggearbejdets økonomi.

Med venlig hilsen
COWI A/S
Edward Przeworski

https://www.rib-software.dk/udbudsportal/