airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31, Centerområde ved Hafnarfjordur-ip Aqq., Ilulissat

I Ilulissat mangler der i høj grad boliger og i den sydøstlige del af Ilulissat mangler der mulighed for at etablere butikker og andre bymæssige funktioner tilknyttet de omkringliggende boligområder.
9. marts 2022

Derfor muliggøres der med dette tillæg etablering af et nyt centerområde med minimum 80 % boliger, som udlægges ved Hafnarfjordur-ip Aqqusernas østlige side og Sisorarfiks vestlige side.

Kommuneplantillægget skal desuden sikre. areal til slædesporet, samt slædesporets udsigtsforhold hvor dette krydser hafnarfjördur-ip Aqq.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31, ILU1200-C28 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 11.3.2022 til og med 6.5.2022.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 31

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillæggets formål er at udlægge området til et centerområde med tilhørende boliger.

Der udlægges seks byggefelter med tilhørende overordnede og detaljerede bestemmelser, som muliggør etablering af byggeri i op til 5 etager til center- og boligformål i området.

Området er i gældende kommuneplan en del af tre delområder - henholdsvis udlagt til tæt-lav-boligbebyggelse i Delområde A13, friholdt område Delområde D03 samt friholdt område Delområde D11.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 6.5.2022.